U heeft een klacht over uw arts.
Wat nu?

Klachtenregeling DOKh

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas
dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht.
Deze brochure geeft informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw
arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op
welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met uw klacht wordt
omgaan.

Er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken
en op te lossen. Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de
klachtenfunctionaris van DOKh.

Klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als
het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt
hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk
formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de
klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken.
De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw
klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige
bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling
gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek.
De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om
toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit,
ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de
bemiddeling is de relatie tussen u en uw arts te herstellen.

Spelregels

Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn
voor u kosteloos. Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens
zijn.

Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en
hebben een geheimhoudingsplicht.
De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl.

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de
klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een
geschil.